(1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate, 97% 1GR

Nr CAS: 38465-86-0
Nr katalogowy: 377940010
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 377940010

Opis

Wielkość opakowania: 1GR

Wzór sumaryczny: C34 H38 Ir P2 . F6 P

Masa cząsteczkowa: 845.81

Zwroty wskazujące zagrożenie: H332 H319 H302 H315 H312 H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 P302+P352 P312 P301+P330+P331 P304+P340 P337+P313

Synonimy:

Brand

ACROS