(1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97% 1GR

Nr CAS: 879896-49-8
Nr katalogowy: CC47209DA
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: CC47209DA

Opis

Wielkość opakowania: 1GR

Wzór sumaryczny: C9 H10 N2 O S

Masa cząsteczkowa: 194.26

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315 H332 H302 H312 H319 H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 P302+P352 P261 P301+P312 P304+P340 P280 P305+P351+P338

Synonimy:

 

Brand

Maybridge